Efikasno učvršćivanje tereta zavisi od vrste tereta i počinje sa ispravnom ambalažom prikladnom za transport, utovarom i slaganjem te pričvršćivanjem utovarene robe. Samo dobro zapakovana i složena roba može biti učvršćena i transportovana u skladu sa propisima.

Načini učvršćivanja tereta

Učvršćivanje robe čvrstim spajanjem oblika

Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: Pojačanje paletama u pravcu vožnje Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: Pojačanje paletama u pravcu vožnje

Kod učvršćivanja robe čvrstim spajanjem oblika, roba se tovari direktno i bez praznih međuprostora do same granice utovarnog prostora (čeoni zid, bočni zid, šipke, itd).
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji sa XL-prikolicom smatra se jednim od najefikasnijih načina za učvršćivanje tereta.


Ukoliko karakteristike robe to ne dozvoljavaju, ucvrscivanje oblikom moze da se postigne pomocu zatez-nih kaiseva i pomocnih sredstava.

Učvršćivanje silom putem vezivanja Učvršćivanje silom putem vezivanja

Učvršćivanje robe silom teže prema podlozi

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila trenja, čime se postiže bolja učvršćenost tereta.


To se postiže npr. vezivanjem zateznim kaiševima.

Kombinacija čvrstog spajanja oblika i učvršćivanja silom Kombinacija čvrstog spajanja oblika i učvršćivanja silom

Kombinovano učvršćivanje robe

Kod kombinovanog učvršćivanja robe kombinuju se elementi učvršćivanja čvrstim spajanjem oblika i učvršćivanjem tereta silom teže. Teret se, na primer, utovara uz čeoni zid pa se pomoću zateznih kaiševa tako zateže, da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. U praksi je ovo jedan od načina koji se često koristi kod učvršćivanja tereta.


Ove slike su simbolični prikazi. Informativne brošure sa konkretnim primerima iz prakse - u skladu sa normama EN 12195-1 o različitim načinima učvršćivanja tereta za različite grupe proizvoda, možete dobiti od Vaše osobe za kontakt.

Video klip "Načini učvršćivanja tereta"

Načini učvršćivanja tereta play
True
http://www.lkw-walter.mk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fizičke osnove učvršćivanja

Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Pri normalnim uslovima u toku vožnje (u ovo spadaju i jaka kočenja, ubrzavanja, nagli manevri i loši uslovi na putu) na teret deluju jake sile.


Primer: 0,5 G bočno znači da teret težine od 10 tona može da pritisne ceradu sa silom i do 5 tona težine: 0,5 G = 50 % sopstvene težine.Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Koeficijent trenja µ

 

Kad se teret nalazi na utovarnoj površini, nastaje trenje između tereta i poda prikolice, koje se izražava sa koeficijentom trenja. On služi za proračunavanje proklizavajuće sposobnosti robe i potrebne količine zateznih kaiševa.

Zatezni kaiševi i pomoćna sredstva za učvršćivanje tereta

Dovoljna količina sredstava za učvršćivanje robe (zatezni kaiševi, štitnici za ivice, gumene podloge protiv klizanja) kao i njihovo besprekorno stanje su suštinski preduslovi za efikasno učvršćivanje tereta.
Zatezni kaiš sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje Zatezni kaiš sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje Uređaj za merenje elastične sile Uređaj za merenje elastične sile

Zatezni kaiševi i uređaj za merenje elastične sile

Zatezni kaiševi prvenstveno služe za učvršćivanje tereta na vozilu putem sile teže i čvrstim spajanjem oblika. Zatezanjem se povećava sila teže, čime se postiže i bolje učvršćivanje tereta. U principu razlikujemo:

 • kraći zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 350 daN (kg)
 • dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 500 daN (kg)

Efektivna zatezna sila načelno zavisi od upotrebljene snage za zatezanje zateznog kaiša putem petlje. Tako je jedino moguće izračunati efektivno ostvarenu zateznu silu samo pomoću uređaja za merenje elastične sile.

Video klip "Rukovanje zateznim kaiševima"

Rukovanje zateznim kaiševima play
True
http://www.lkw-walter.mk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomoćna sredstva: gumene podloge protiv klizanja i ivični štitnici

Gumene podloge protiv klizanja načelno uvećavaju sporednu silu trenja, ali ova karakteristika predstavlja prednost samo kod određene robe. Kod nekih proizvoda njihova primena može imati čak i loš ishod (npr. ukoliko roba sklizne sa palete, postoji mogućnost njenog prevrtanja).

Ivični štitnici ne samo da štite teret i zatezne kaiševe, već i predstavljaju efikasno pomoćno sredstvo kod učvršćivanja tereta. Oni ravnomerno raspodeljuju elastičnu silu.

Kao standardnu opremu, LKW WALTER sa sobom nosi 20 zateznih kaiševa. Podloge protiv klizanja i štitnici za ivice nisu standardna sredstva za učvršćivanje tereta. U zavisnosti od njihove upotrebe, klijent mora da definiše vrstu i karakteristike sredstava za učvršćivanje robe koje su mu potrebne.

Odgovornosti kod učvršćivanja tereta

CMR

CMR konvencija je najvažnija pravna osnova za vršenje međunarodnog prevoza te ona reguliše i odgovornosti za učvršćivanje robe.


Član 17.4.b. i c.

Prevoznik se (...) oslobađa odgovornosti ukoliko je gubitak ili oštećenje nastalo usled izuzetnih opasnosti koje su povezane sa pojedinačnim ili sa nekoliko okolnosti sledeće vrste:

 1. Manjak ili neispravnost ambalaže, ukoliko je roba po svojoj prirodi zbog manjka ili neispravnosti ambalaže izložena gubitku ili oštećenjima.
 2. Tretiranje, utovar, postavljanje ili istovar robe od strane pošiljaoca, primaoca ili trećih lica koja rade po nalogu pošiljaoca ili primaoca.
Odgovornosti kod učvršćivanja tereta

Odgovornosti vezane za učvršćivanje tereta regulisane su raznim pravnim osnovama. Načelno pošiljalac (osoblje koje vrši utovar) i prevoznik (vozač) podjednako su odgovorni za pravilno učvršćivanje tereta.


Utovar koji je bezbedan za prevoz

 • Utovarena roba i njena ambalaža moraju biti u ispravnom stanju te pogodne za bezbedan transport (stabilno upakovano kao jedinica).
 • Palete ili druga pomoćna sredstva koja se koriste moraju biti tehnički besprekorni.
 • Roba mora biti postavljena i učvršćena tako da ne može da sklizne, da se izbegnu oštećenja, te da je isključena mogućnost prevrtanja ili ispadanja iz vozila.

Utovar koji je bezbedan za rad

 • Pridržavanje dozvoljene ukupne težine
 • Pridržavanje dozvoljenog osovinskog opterećenja
 • Pridržavanje dozvoljenih gabarita vozila uklj. teret
 • Usputna kontrola izvršenih mera za učvršćivanje tereta u pogledu njihove efikasnosti, npr. dodatno zatezanje sredstava za vezivanje
 • Sposobnosti/funkcije vozila ne smeju biti ugrožene (jednostrano slaganje robe, čeoni utovar)

Standardi kod učvršćivanja tereta

EN standardi važe širom EU. Oni definišu međunarodne standarde za jedinstveno i pravilno učvršćivanje tereta.

Najčešći standardi u našoj oblasti rada su:

 • DIN EN 12195-1:2014 Utvrđivanje ispravnog učvršćivanja tereta
 • DIN EN 12642 Nadgradnje vozila (L-/‚Normalno‘ odn. XL-prikolice)
 • DIN EN 12640 Tačke vezivanja (npr. potporna sila i raspored kopči za vezanje na prikolici)
Kombinovani transport Kombinovani transport

Učvršćivanje tereta u kombinovanom prevozu

Kod kombinovanog prevoza je potrebno da se utovar obezbedi protiv jakog uticaja sile u oba vozna pravca (železnica- 1G) i sa strane (trajekt 0,7G) od proklizavanja. Prikolice i pokretni sanduci se u železničkom prevozu utovaruju u vagone kako u smeru vožnje, tako i suprotno od smera vožnje.

XL prikolice naspram standardnih prikolica

Kod učvršćivanja tereta, XL-prikolice u odnosu na standardne prikolice poseduju osobine koje pozitivno podržavaju učvršćivanje tereta - npr. pojačani čeoni zidovi, čvršća izrada i pojačane bočne cerade. Naša sopstvena flota koja je pogodna za manipulaciju dizalicama sastoji se isključivo od XL-prikolica.

Stručnjaci po pitanju učvršćivanja tereta

Odgovornost za način utovara i učvršćivanja robe na način da ona bude bezbedna za transport, leži na pošiljaocu koji poznaje robu i pakovanje!


LKW WALTER ne daje NIKAKVE stručne savete i NE savetuje klijente odn. pošiljaoce po pitanju optimalnih i ispravnih mera za učvršćivanje robe!


Korektno učvršćivanje tereta zavisi od karakteristika robe i pakovanja. Stoga, u skladu sa Vašim proizvodom, zatražite lični savet od stručnjaka.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Evropska komisija
 • Stručnjaci za osiguranje
 • Kompanije za konsultaciju. Učvršćivanje tereta

Dalje informacije:

^ - Top

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Klikom na "Prihvatiti" pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko želite da onemogućite određene kolačiće, kliknite na ovde. Ostale informacije o tretiranju Vaših podataka možete pronaći u našim Uslovi korišćenja i Informacije o zaštiti podataka.

Prihvatiti